Statinio statybos techninė priežiūra yra statytojo (užsakovo) organizuota statinio statybos priežiūra (nuo statinio statybos pradžios iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti), kurios tikslas – kontroliuoti, ar statinys statomas pagal statinio projektą, statybos rangos sutarties (kai statyba vykdoma rangos būdu) sąlygas, taip pat normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus.

Statinio statybos techninė priežiūra privaloma (išskyrus atvejus, kai statinių statyba vykdoma ūkio būdu), kai statybos darbai turi būti vykdomi vadovaujantis šiais dokumentais: statybos projektu, rekonstravimo projektu, pastato atnaujinimo (modernizavimo) projektu, kapitalinio remonto projektu, griovimo projektu, griovimo aprašu.

Pagrindinės statinio statybos techninio prižiūrėtojo funkcijos:

 • tikrinti, kad statybos darbai būtų atliekami pagal statinio projektą;
 • kontroliuoti statybos metu naudojamų statybos produktų bei įrenginių kokybę ir neleisti jų naudoti, jeigu jie neatitinka statinio projekto, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų, taip pat jei nepateikti statybos produktų kokybę patvirtinantys dokumentai;
 • tikrinti atliktų statybos darbų kokybę bei mastą, informuoti statytoją (užsakovą) apie atliktus statybos darbus, kurie neatitinka statinio normatyvinės kokybės reikalavimų;
 • tikrinti ir priimti paslėptus statybos darbus ir paslėptas statinio konstrukcijas, dalyvauti išbandant ir pripažįstant tinkamais naudoti inžinerinius tinklus, inžinerines sistemas, įrenginius, konstrukcijas;
 • kartu su rangovu rengti statinio pripažinimo tinkamu naudoti dokumentus ir dalyvauti statinį pripažįstant tinkamu naudoti;
 • atlikti bendrosios (bendrųjų statybos darbų) statinio statybos techninės priežiūros vadovo funkcijas, koordinuoti specialiąją (specialiųjų statybos darbų) statinio statybos techninę priežiūrą ir jos vadovų veiklą.

 Statinio techninė priežiūra

Statinio techninės priežiūros tikslas – vykdyti organizacines ir technines priemones statinio techninei būklei palaikyti, kad būtų užtikrinti statinio esminiai reikalavimai per ekonomiškai pagristą statinio naudojimo trukmę.

Statinio techninę priežiūrą sudaro:

 • nuolatinis statinio būklės stebėjimas;
 • statinio periodinės ir specializuotos apžiūros;
 • pastebėtų statinio būklės defektų šalinimas;
 • remonto (paprastojo arba kapitalinio) organizavimas.

Pagrindiniai statinių techninės priežiūros uždaviniai:

 • nuolatinių stebėjimų metu vizualiai tikrinti statinio pagrindines konstrukcijas, fiksuoti pastebėtus defektus, avarijų ir griūties pavojus ir numatyti priemones jiems pašalinti, tikrinti gaisrinės saugos įrenginių ir priemonių būklę, patalpų ir aplinkos sanitarinę būklę;
 • vykdyti statinio, atskirų jo konstrukcijų ir inžinerinės įrangos kasmetines apžiūras pasibaigus žiemos sezonui (atsižvelgiant į statinio naudojimo ypatumus ir prieš prasidedant žiemos sezonui);
 • vykdyti neeilines apžiūras po stichinių nelaimų, statinio ar atskirų jo konstrukcijų griūties ir kitų reiškinių, sukėlusių pavojingas konstrukcijų deformacijas bei papildomas apžiūras, nustatytas statinio savininko;

Statinio techninės priežiūros privalomi dokumentai yra:

 • statinio techninis pasas arba apšildomų pastatų, kurių naudingasis plotas didesnis kaip 1000 kvadratinių metrų, – pastato techninis-energetinis pasas. (Pastato techniniame-energiniame pase nurodomos pastato techninės, konstrukcinės, energinės ir ekonominės charakteristikos bei jų pokyčiai po kapitalinio remonto ar rekonstravimo. Techninį-energinį pasą reikalinga turėti per visą pastato naudojimo laikotarpį);
 • statinio techninės priežiūros žurnalas;
 • statinio periodinių ir specialiųjų apžiūrų aktai;
 • kiti Vyriausybės įgaliotų institucijų ar statinio naudotojo nustatyti statinio techninės priežiūros dokumentai.

Susiję teisės aktai

STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.

STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“.