Apie mus
Statybos ir eksploatuojamų pastatų techninė priežiūra
Pastatų energinis sertifikavimas, pastatų energinis auditas
Termoviziniai tyrimai
Projektų ir statybos valdymas 
Objektų galerija
Kontaktai
Straipsniai

Jūsų būsto kokybės pasas

 

Pastatų energinis naudingumas, energinis sertifikavimas – kas tai?

Bandysime paaiškinti paprastai. Vi­si mū­sų ša­lies transporto priemonių savininkai kas dveji me­tai priva­lo at­lik­ti tech­ni­nį sa­vo transpor­to prie­mo­nių pa­tik­ri­ni­mą ir pa­ša­lin­ti trū­ku­mus, ku­rie ga­li kel­ti pa­vo­jų trans­por­to sau­gu­mui ar dėl ku­rių vir­ši­ja­mi nu­sta­ty­ti ap­lin­kos tar­šos li­mi­tai. Analogiška tvarka turi būti taikoma ir mūsų pastatams. Nepakankama pa­sta­tų priežiūra, taip pat pras­tas jų energetinis efek­tyvumas le­mia ne tik pa­di­din­tą ap­lin­kos tar­šą, bet ir di­de­les są­skai­tas už su­nau­do­tą ši­lu­mą.

Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo tikslas – užtikrinti racionalų ir ekonomišką energijos šaltinių (naftos produktų, gamtinių dujų, kietojo kuro ir kt.) naudojimą, kurie yra pagrindiniai anglies dvideginio išskyrimo šaltiniai, sumažinti energijos vartojimą pastatuose, suteikti galimybę žmonėms susipažinti su pastatų energinio naudingumo klasėmis.

Kiekvienam būsimam pastato savininkui svarbu turėti to pastato energinio naudingumo sertifikatą, suteikiantį aiškią ir tikslią informaciją apie pastato energines savybes, įvertinant šilumos nuostolius ir pritekėjimus per pastato atitvaras bei energijos suvartojimą šildymui, vėdinimui ar karšto vandens ruošimui.

Pastatų energinio naudingumo sertifikavimai privalomi:

·  statant, parduodant ar išnuomojant pastatus. Šio punkto nuostatos taikomos ir parduodant ar išnuomojant pastato dalis (butus, kitos paskirties atskiro naudojimo patalpas);

·       didesniems kaip 1000 kvadratinių metrų naudingojo ploto viešbučių, administracinės, prekybos, paslaugų, maitinimo, transporto, kultūros, mokslo, gydymo ir poilsio paskirties pastatams.

Pagal Statybos įstatymo papildymą (2005 m. lapkričio 17 d. Nr.X-404) pastatai sertifikuojami nuo 2009 m. sausio 1 d., išskyrus naujai statomus pastatus, kurie privalo būti sertikuojami nuo 2007 m. sausio 1 d.

Energinio naudingumo reikalavimai privalomi:

·  naujai statomiems pastatams;

·       kapitaliai renovuojamiems pastatams, kurių naudingasis plotas didesnis kaip 1000 kvadratinių metrų;

Pastato energinio naudingumo sertifikatas – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyta tvarka išduotas sertifikatas, kuriame pagal šio Reglamento reikalavimus įvertintas pastato energijos suvartojimas ir nurodoma energinio naudingumo klasė: nuo A – aukš­čiau­sios (ma­žiau­sias su­var­to­ji­mas) iki G – že­miau­sios (di­džiau­sias su­var­to­ji­mas).

Išduotas pastatų energetinio naudingumo sertifikatas galioja 10 metų nuo sertifikato išdavimo.

Pastato energinį sertifikavimą turi teisę atlikti specialistas, turintis galiojantį pastatų energinio naudingumo sertifikavimo kvalifikacijos atestatą. Ekspertas, vertindamas projektą, gali pateikti pasiūlymus ką reikėtų keisti, kad pastatas atitiktų aukštesnę energinio naudingumo klasę.

 

 

 

 

 

Design